Lecture of Taitung International School/Workshop on Cosmology and Gravitation
Jan 7-10, 2008

Sean A. Hayward

Larry Ford lecture 1

Larry Ford lecture 2

Larry Ford lecture 3

Misao Sasaki lecture 1

Misao Sasaki lecture 2

Sang Pyo Kim lecture 1

Sang Pyo Kim lecture 2

Sang Pyo Kim lecture 3

Yongmin Cho

Alex Nielsen

James M. Nester

Chiang-Mei Chen

B. L. Hu

OTTO C. W. Kong

Roh-Suan Tung

Shih-Yuin Lin

10 minutes presentations

Sachie Shiomi

Chun-Yu Lin

Changheon Oh

Kyungmin Kim

Dmitry G. Orlov

Teofilo Vargas

Da-Sheng Kung

Lian-Liang Liu

Poh-Hoong Yong

Namsik Yong

I-Chin Wang

Jui-Ping Yu

pictures

pic1

pic2

pic3

pic4

pic5

pic6

pic7

pic8

pic9

pic10

pic11

pic12 pic12