• Index
  • Brief Description
  • Collaborations & on-going project
  • Activities
  • Publication
  • Highlights of Research Results

Coordinator:
Da-Shin Lee (NDHU)
Committee members:
Chiang-Mei Chen (NCU)
Hing-Tong Cho (TKU)
Chung-Hsien Chou (NCKU)
Shih-Yuin Lin (NCUE)
James M. Nester (NCU)
Chopin Soo (NCKU)
I-Ching Yang (NTTU)
Hwei-Jang Yo (NCKU)
Hoi-Lai Yu (AS)